دنياى واژه ها يک بازى آموزشى انگليسى است كه به شما كمک مى كند دانش واژه هاى تان را بسنجيد. وارد سايت شويد و با يك كليک بازى را شروع كنيد. تا اين لحظه 35,242 نفر در مسابقه شركت كرده اند.

World of Words (WoW) is a game of words to help you enjoy learning and using the English vocabulary. Sign in if you are a Kanoon student or Sign up if you are new to Kanoon and start the game with one click! So far 35,242 students have entered the game!